• Print
  • Print
  • Sitemap

Om udvalget

Udvalgets arbejde

Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundheds­ud­dan­nel­sen, PASS, har ansvaret for styringen af uddannelserne. Det indebærer, at udvalget bestemmer indholdet i regler om uddannelsernes varighed, struktur, kompetencemål, praktikforløb og tilknytning til fællesindgang i erhvervs­ud­dan­nel­ses­sy­ste­met.

Det faglige udvalg følger tillige udviklingen på social- og sund­heds­om­rå­det og det pædagogiske område med henblik på udvikling af uddannelserne og fornyelse af uddannelsesordningerne.

Udvalgets struktur

PASS er et partsstyret udvalg, nedsat i henhold til erhvervsuddannelsesloven. Udvalget er paritetisk sammensat af arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden. Derudover er eleverne repræsenteret i udvalget.

Udvalget mødes mindst fire gange om året. Referater fra møderne lægges på hjemmesiden.

Udvalget har et formandskab, der mødes mellem udvalgsmøderne. Referater fra møder i formandskabet ligger på hjemmesidens lukkede område, der kræver et password.

Udvalgets medlemmer


Organisation Stilling Navn Funktion
KL Konsulent Ursula Dybmose Formand
FOA Sektornæstformand Vinni Jakobsen Næstformand
3F Uddannelseskonsulent Bettina Vejen Vig Medlem
KL Konsulent Catrine Granzow Holm Medlem
Danske Regioner Udviklingskonsulent Jette Hovedskov Medlem
KL Konsulent Karoline Grønbæk Hansen Medlem
FOA Sektorformand Kim Henriksen Medlem
Danske Regioner Teamleder Laura Toftegaard Pedersen Medlem
FOA Konsulent Lotte Meilstrup Medlem
FOA Sektorformand Tanja Nielsen Medlem
Danske Regioner Chef, Region Midtjylland Bente Gjørup Suppleant
FOA Fællestillidsrepræsentant, OUH Christina Bank Suppleant
KL Uddannelsesleder Helle Stang Traasdahl Suppleant
FOA Sektornæstformand Joan Lindskov Suppleant
FOA Uddannelseskonsulent Marie Schwartz Hoppe Suppleant
3F Forhandlingssekretær Michael Haas Suppleant