• Print
  • Print

Indgåelse af uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale med en elev skal være skriftlig og indgået på en særlig aftaleformular, som udleveres af den lokale skole eller hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se mere om forskellige modeller for uddannelsesaftaler i menuen til venstre.
 
Aftalen skal, for at være gyldig, oprettes og underskrives inden aftaleperioden begynder! Det er meget væsentligt, at dette formelle krav overholdes, også af hensyn til muligheden for at opnå AUB-tilskud.
 
Formularen udfyldes og underskrives af begge parter og sendes til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.
 
Virksomheden skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Eleven skal have løn under hele uddannelsen.

Lønnen for audiologiassistentelever følger overenskomsten mellem Danske Regioner og Teknisk Landsforbund OK

Lønnen for neurofysiologiassistentelever følger overenskomsten mel-lem Danske Regioner og FOA OK


Elever over 25 år er berettiget til voksenelevløn.


Som arbejdsgiver får man tilskud til lønudgift i de uger eleven er på skoleophold i Odense via AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag). Se mere her

Digital uddannelsesaftale

Nu er det muligt at indgå uddannelsesaftaler digitalt. Det kan ske via en it-løsning, kaldet Digitale uddannelsesaftaler. Det er stadig muligt at indgå uddannelsesaftalen med den blanket, som findes på Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings hjemmeside, og indholdet af digitale uddannelsesaftaler er præcis det samme som indholdet af blanketten. 

Læs nedenfor en kort beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med at bruge digitale uddannelsesaftaler:

  • Adgang til digitale uddannelsesaftaler fås via www.uddannelsesaftaler.dk
  • Virksomheden skal logge på med NemID for at oprette aftaler.
  • Virksomheden kan sende en kladde til skolen og bede om hjælp.
  • Oprettes uddannelsesaftalen af skolen, modtager virksomheden en mail med link til uddannelsesaftalen. Virksomheden får adgang til aftalen via NemID og signerer aftalen med NemID.
  • Aftalen kommer automatisk til underskrift hos eleven, via en mail med link til uddannelsesaftalen.
  • Elever under 18 år skal efter underskrift sende uddannelsesaftalen videre til forældre/værge.
  • Når aftalen er underskrevet af alle parter, modtager skolen aftalen og færdigregistrerer aftalen.

Læs mere i vejledning til digitale uddannelsesaftaler