• Print
  • Print

Klagesager

En uddannelsesaftale er uopsigelig efter prøvetiden. Men en aftale kan ophæves pga. væsentlig misligholdelse og bristede forudsætninger.

Hvis parterne er uenige om, hvorvidt der er grundlag for at hæve uddannelsesaftalen, kan tvisten indbringes for det faglige udvalg (FUHA) og efterfølgende Tvistighedsnævnet.

Uddannelsesaftalen kan dog altid ophæves efter prøvetiden, såfremt parterne er enige om en gensidig ophævelse.

Regler for tvistigheder reguleres i Lov om erhvervsuddannelser §§ 63 - 65.

FUHA har vedtaget retningslinjer for fremsendelse og behandling af klagesager.